Regulamin zakupu biletu uprawniającego do przejazdu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Łodzi z wykorzystaniem Systemu OPS


Rozdział I
Postanowienia ogólne§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zakupu biletu uprawniającego do przejazdu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Łodzi, z wykorzystaniem Systemu OPS.
2. Regulamin określa zasady:
a) nabycia Biletu,
b) rozpatrywania reklamacji Pasażerów.


§ 2


Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
1. MPK Łódź (także MPK) – organizator przewozów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Łodzi;
2. Operator – podmiot świadczący usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w Łodzi, na podstawie umowy zawartej z MPK ;
3. System OPS – system dystrybucji biletów komunikacji miejskiej umożliwiający Pasażerom nabywanie Biletów przy wykorzystaniu Urządzeń OPS ;
4. Urządzenie OPS – urządzenie instalowane w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej umożliwiające Pasażerom między innymi nabywanie Biletów przy wykorzystaniu Zbliżeniowych kart płatniczych;
5. Pasażer - osoba dokonująca zakupu Biletu w formie elektronicznej z wykorzystaniem Systemu OPS;
6. Bilet w taryfie Wejście/Wyjście/Bilet – bilet w formie elektronicznej uprawniający do przejazdów komunikacją miejską w Łodzi. Taryfa Wejście/Wyjście umożliwia wniesienie opłaty za przejazd przy wykorzystaniu standardowej Zbliżeniowej Karty Płatniczej, w kwocie odpowiadającej cenie dla rzeczywistej liczby przejechanych przystanków.
7. Zbliżeniowa Karta Płatnicza/Karta – elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki, oparty na technologii zbliżeniowej typu Visa PayWave™ oraz MasterCardPayPass™, umożliwiający Pasażerom wnoszenie opłat za przejazdy (i ich kontrolę) w Urządzeniach OPS.
8. Token – identyfikator Zbliżeniowej Karty Płatniczej w Systemie OPS. Token jest jednostronnie wygenerowanym i zaszyfrowanym kryptogramem powstającym w procesie odczytu danych ze Zbliżeniowej Karty Płatniczej w Urządzeniu OPS.
9. BOK – Biuro Obsługi Klienta MPK - Łódź, dostępne dla Pasażera w Łodzi, przy ulicy ul. Tramwajowa 6, w godzinach określonych na stronie http://www.mpk.lodz.pl
10. Regulamin - niniejszy Regulamin.
11. Okres agregacyjny – czas, w którym System OPS rejestruje wszystkie zarejestrowane operacje zbliżenia Karty w Urządzeniach OPS w ramach rejestracji wejścia/wyjścia, a następnie wykonuje kalkulację łącznej opłaty, którą zostanie finalnie obciążony rachunek bankowy Pasażera. Okres agregacyjny trwa minimum 1 dobę. Okres agregacyjny może być zmieniany decyzją Operatora.Rozdział II
Zasady zakupu Biletów z wykorzystaniem Systemu OPS§ 3


1. Pasażera obowiązują wszystkie regulacje prawne dotyczące Pasażerów korzystających z publicznej komunikacji zbiorowej w Łodzi, w szczególności akty organów Miasta Łodzi.


§ 4


1. Urządzenia OPS umożliwiają Pasażerowi wniesienie opłaty za przejazd za pomocą Zbliżeniowej Karty Płatniczej lub za pomocą urządzeń obsługujących funkcję NFC z włączonymi płatnościami zbliżeniowymi.
2. Urządzenia OPS sprzedają Bilety z taryfy „Wejście/Wyjście”, wyłącznie w formie elektronicznej, bez wydruku.
3. W celu wniesienia opłaty za przejazd, w kwocie odpowiadającej cenie dla rzeczywistej liczbie przejechanych przystanków, Pasażer zobowiązany jest do rejestracji momentu wejścia do pojazdu i momentu wyjścia z pojazdu. Rejestracja dokonywana jest w Urządzeniu OPS.
4. W celu rejestracji wejścia Pasażer musi wybrać na ekranie Urządzenia OPS typ opłaty ( opłata normalna lub ulgowa) i przyłożyć kartę płatniczą do Urządzenia OPS.
5. Poprawna rejestracja wejścia następuje w momencie wyświetlenia na ekranie Urządzenia OPS komunikatu ”Zarejestrowano WEJŚCIE Przy wyjściu przyłóż ponownie kartę bez wybierania taryfy”.
6. W celu rejestracji wyjścia Pasażer musi ponownie zbliżyć Kartę do Urządzenia OPS.
7. Poprawna rejestracja wyjścia następuje w momencie wyświetlenia na ekranie Urządzenia OPS komunikatu „Zarejestrowano wyjście . Opłata zostanie naliczona na koniec dnia”.
8. W przypadku braku rejestracji wyjścia Pasażer obciążony zostanie za przejazd kwotą odpowiadającą cenie za przejechaną liczbę przystanków od przystanku, na którym zarejestrował swoje wejście do końca trasy linii.
9. Bilet przypisany jest do Tokena Zbliżeniowej Karty Płatniczej, którą dokonano zakupu w Urządzeniu OPS.
10. W przypadku wyświetlenia na ekranie Urządzenia OPS komunikatu „Transakcja odrzucona”, wejście Pasażera nie zostało zarejestrowane, a Bilet nie został wydany. Pasażer nie jest uprawniony do kontynuowania przejazdu. Pasażer może ponowić próbę rejestracji wejścia.


§ 5


1. Urządzenia OPS obsługują transakcje zgodnie w modelu odroczonej autoryzacji oraz ich agregacji w czasie trwania Okresu agregacyjnego. Oznacza to, że System OPS zlicza wszystkie zarejestrowane operacje zbliżenia Karty w Urządzeniach OPS w ramach rejestracji wejścia/wyjścia w ciągu trwania Okresu agregacyjnego, a następnie wykonuje kalkulację łącznej opłaty, którą zostanie finalnie obciążony rachunek bankowy Pasażera.
2. Zasady autoryzacji i rozliczania transakcji nabycia Biletów różnią się nieznacznie w zależności od rodzaju Zbliżeniowej Karty Płatniczej, którą posługuje się Pasażer zgodnie z poniższym:

1) dla Kart MASTERCARD:
a) w momencie pierwszej w danym Okresie agregacyjnym rejestracji wejścia, do banku wysłana jest automatycznie dyspozycja obciążenia rachunku bankowego Pasażera w kwocie wynikającej z wybranej taryfy, równej opłacie za przejechanie jednego przystanku. W przypadku odpowiedzi negatywnej z banku, Token trafia na listę kart zastrzeżonych w Systemie OPS. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, na rachunku bankowym pojawia się informacja o blokadzie środków, o których mowa powyżej. Wszystkie pozostałe zbliżenia Karty do Urządzenia OPS wykonane w ramach tej samej doby, nie skutkują blokadą środków na rachunku bankowym Pasażera.
b) rejestracja wyjścia nie skutkuje natychmiastowym powstaniem blokady środków na rachunku bankowym Pasażera. Urządzenie OPS wysyła do Systemu OPS informacje o liczbie przejechanych przystanków, a następnie System OPS oblicza dynamicznie stawkę za zrealizowany przejazd.
c) Po zakończeniu trwania Okresu agregacyjnego(po godz. 23.59 ), System OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego Pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości wszystkich Biletów nabytych przez Pasażera w trakcie trwania Okresu agregacyjnego. Finalne obciążenie konta Pasażera następuje po realizacji przez bank przekazanego polecenia obciążenia rachunku bankowego, przy czym obciążenie pojawia się na rachunku kilka dni po faktycznej dacie przejazdów.
d) W przypadku, gdy dana Karta znajdzie się na liście kart zastrzeżonych, System OPS podejmuje cykliczne próby pobrania środków za nieopłacone Bilety począwszy od pierwszej doby po dniu wpisania tej Karty na listę Kart zastrzeżonych. W przypadku uzyskania od banku odpowiedzi pozytywnej na jedną z tych prób, Karta jest automatycznie usuwana z listy kart zastrzeżonych.

2) Dla Kart VISA:
a) W przypadku pierwszego użycia Karty w Systemie OPS, System OPS przesyła do banku dyspozycję weryfikacji Karty (celem sprawdzenia czy karta jest aktywna, czy nie jest zgłoszona jako zastrzeżona). W przypadku negatywnej odpowiedzi banku, Karta zostaje wpisana na listę kart zastrzeżonych. W przypadku pozytywnej odpowiedzi uzyskanej z banku, System OPS gromadzi informacje o wszystkich zbliżeniach Karty w celu rejestracji wejścia/wyjścia i nabycia Biletów, a na rachunku bankowym Pasażera pojawia się blokada środków na kwotę 0 zł. W przypadku kolejnych użyć Karty w Systemie OPS, System OPS nie ponawia weryfikacji Karty.
b) Zbliżenie Karty do Urządzenia OPS nie skutkuje natychmiastowym powstaniem blokady środków na rachunku bankowym Pasażera.
c) Po zakończeniu danego Okresu agregacyjnego (po godz. 23.59 dnia), System OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego Pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości wszystkich Biletów nabytych przez Pasażera w tym dniu. Finalne obciążenie konta Pasażera następuje po realizacji przez bank przekazanego polecenia obciążenia rachunku bankowego, przy czym obciążenie pojawia się na rachunku kilka dni po faktycznej dacie przejazdów.
d) W przypadku, gdy dana Karta znajdzie się na liście kart zastrzeżonych, System OPS podejmuje próbę pobrania środków za nieopłacone Bilety po 1, 13 i 21 dobie po dniu wpisania tej Karty na listę Kart zastrzeżonych. W przypadku uzyskania od banku odpowiedzi pozytywnej na jedną z tych prób, Karta jest automatycznie usuwana z listy kart zastrzeżonych.
3. W przypadku bezskutecznej próby pobrania środków, Token Zbliżeniowej Karty Płatniczej, którą dokonywano zakupu zostaje trwale zablokowany w Systemie OPS, a jej odblokowanie jest możliwe tylko i wyłącznie podczas osobistej wizyty w BOK, celem dokonania odczytu Tokena Zbliżeniowej Karty Płatniczej. Odblokowanie Tokena Zbliżeniowej Karty Płatniczej następuje po uregulowaniu przez Pasażera należności za nabyty Bilet.


§ 6


1. Fakturę VAT za zakupione Bilety, Pasażer może uzyskać w BOK przy czym:
1) Za zakupiony w Systemie OPS Bilet opłacony Zbliżeniową Kartą Płatniczą, Fakturę VAT Pasażer może uzyskać tylko i wyłącznie podczas osobistej wizyty w BOK, celem dokonania odczytu Tokena Zbliżeniowej Karty Płatniczej;
2) dla Pasażerów będących osobami fizycznymi, faktury VAT wystawia się w terminie do 15 dni od dnia złożenia przez nich wniosku i mogą dotyczyć one sprzedaży do trzech miesięcy wstecz względem miesiąca, w którym został złożony wniosek;
3) dla Pasażerów będących przedsiębiorcami, faktury VAT wystawia się w terminie do 15 dni od dnia zakończenia miesiąca, w którym dokonana była sprzedaż.


Rozdział III
Kontrola Biletowa§ 7


1. Pasażer, który dokonał rejestracji wejścia do pojazdu za pomocą swojej Karty, w momencie kontroli biletowej zobowiązany jest do zbliżenia karty płatniczej którą wnosił opłatę, do czytnika kontrolerskiego.
2. Na podstawie danych odczytanych z Systemu OPS, czytnik kontrolerski dokonuje weryfikacji czy dla zbliżonej Karty dostępny jest ważny Bilet lub Bilety.


Rozdział IV
Zasady reklamacji§ 8


1. Reklamacje dotyczące zakupu Biletów w Urządzeniach OPS przy użyciu Zbliżeniowej Karty Płatniczej przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i wymagają osobistego stawiennictwa w BOK celem dokonania odczytu Tokenu Zbliżeniowej Karty Płatniczej, którą dokonano zakupu Biletu. Ze względów bezpieczeństwa, System OPS nie przechowuje numerów Zbliżeniowych Kart Płatniczych, w związku z czym reklamacje nie zawierające Tokena są niekompletne i niemożliwe do rozpatrzenia.
2. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są, zgodnie z wnioskiem Pasażera, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu reklamacji.
3. Jeżeli odpowiedź na reklamację nie jest satysfakcjonująca Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od przedstawionego stanowiska przesyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: ops@mpk.lodz.pl, pocztą tradycyjną na adres BOK bądź osobiście.
4. Odpowiedź na odwołanie jest udzielna, zgodnie z wnioskiem Pasażera, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Odpowiedź jest udzielana w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu odwołania. W szczególnych przypadkach termin może wydłużyć się do 30 dni.
5. Bilety zakupione w Systemie OPS nie podlegają anulowaniu ani zwrotom.


Rozdział V
Postanowienia końcowe§ 9


1. MPK podaje do publicznej wiadomości Regulamin zakupu Biletu uprawniającego do przejazdu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Łodzi z wykorzystaniem Systemu OPS.
2. Operator aktualizuje Bilety i ceny z chwilą ich wejścia w życie na podstawie przepisów prawa miejscowego.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanym z wykonaniem umowy przewozu przy wykorzystaniu Systemu OPS są właściwe dla MPK sądy powszechne w Łodzi.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Prawa przewozowego i Kodeksu cywilnego.